Γεώτρηση είναι η διάνοιξη οπής στο έδαφος σε κατάλληλο βάθος και διάμετρο, ώστε να βρεθεί επαρκή υδροφορία με σκοπό την άντληση νερού (για χρήση ύδρευσης ή άρδευσης) ή την γεωθερμική εκμετάλλευση. Το βάθος και η διάμετρος της γεώτρησης ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με το απόλυτο υψόμετρο και τη γεωλογία της περιοχής. Για την εκτέλεση ενός έργου γεώτρησης απαιτούνται ειδικά μηχανήματα, γεωτρύπανα. Οι σύγχρονες γεωτρήσεις κατασκευάζονται με περιστροφική διάτρηση ή κρουστική. Οι γεωτρήσεις φτάνουν σε μεγαλύτερο βάθος από τα παραδοσιακά πηγάδια συχνά σε βάθος δεκάδων μέτρων.

Τα στάδια που ιδανικά πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

 • ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον καθορισμό του καταλληλότερου σημείου ανόρυξης και βάθους της υδρογεώτρησης
 • ΑΔΕΙΑ για την κατασκευή
 • ΔΙΑΤΡΗΣΗ
 • ΣΩΛΗΝΩΣΗ
 • ΧΑΛΙΚΩΣΗ με διαβαθμισμένο χαλίκι ποτάμιας προέλευσης (πλυμένο)
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ με κομπρεσέρ
 • ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ για τον ακριβή υπολογισμό της εκμεταλλεύσιμης παροχής με inverter κατά βαθμίδες
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κατάλληλου ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, υπολογίζοντας το βάθος της στάθμης άντλησης και την εκμεταλλεύσιμη παροχή νερού της γεώτρησης

Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένα μηχανήματα και την τεχνογνωσία, που αποκτήθηκε από τη μακροχρόνια εμπειρία μας στο χώρο, και μπορεί να αναλάβει γεωτρήσεις μεγάλου βάθους αλλά και μικρότερες σε χώρους περιορισμένους όπως αυλές, υπόστεγα κ.τ.λ.

Είδη Γεωτρήσεων

 • ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 • ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΗ η ΑΡΔΕΥΣΗ
 • ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
 • ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ
 • ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας με τον πλέον σύγχρονο  εξοπλισμό και δίκτυο συνεργατών εξασφαλίζει την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση μιας υδρογεώτρησης.